DAP Animalis logo

Stationsstraat 136
2860 Sint-Katelijne-Waver

+32 (0) 15 21 15 40
praktijk@animalis-dap.be

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
FV ANIMALIS DAP
Stationsstraat 136
2860 Sint-Katelijne-Waver
Telefoon: 015/21.15.40 (ma-vrij van 9.00u tot 13.00u en 14.00u tot 19.00u)
Email: praktijk@animalis-dap.be
Ondernemingsnummer: BE 0502 761 490
Rekeningnummer: IBAN BE27 1430 8899 4773 (FINTRO)

Algemene voorwaarden
De webshop van ANIMALIS DAP biedt klanten de mogelijkheid om online voeding aan te kopen. Deze ‘Algemene verkoopsvoorwaarden’ zijn van toepassing op alle producten van de webshop en bij elke aankoop door de klant. Wanneer de klant een bestelling plaatst, gaat deze onmiddellijk akkoord met de gestelde voorwaarden. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Prijzen
De prijzen meegedeeld op de website zijn uitgedrukt in euro’s en steeds inclusief BTW, exclusief administratie-, leverings- en/of verzendingskosten. Deze laatste kunnen verschillen van regio tot regio en worden meegedeeld aan de klant voor het bevestigen van de aankoop. Als de leverings- of verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de kosten meegegeven.

De prijzen van de producten op de website worden niet verhoogd tijdens de looptijd van de verkoop, met uitzondering van een wettelijke verplichting of door tussentijdse prijsverhogingen doorgevoerd door de leverancier zelf. Alle prijzen vermeld op de website zijn onder voorbehoud van drukfouten, waarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard wordt.

Aanbod
De aangeboden producten op de webshop voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en worden enkel verkocht aan klanten woonachtig te België.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijden aangepast worden door ANIMALIS DAP. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is en besteld wordt, wordt de klant verwittigd wanneer het product weer beschikbaar is.

De informatie op de website in van algemene aard en is niet aangepast aan specifieke omstandigheden, waardoor de koper het advies niet als persoonlijk of professioneel kan beschouwen. Alle foto’s, kenmerken, afbeeldingen en gewichten vermeld op de webshop zijn slechts indicatief. De vermelde informatie wordt zo volledig, juist en nauwkeurig mogelijk weergegeven. Toch kan het voorkomen dat de informatie onvolledig of niet up-to-date is. ANIMALIS DAP kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, waardoor dit bijgevolg geen aanleiding kan geven tot het eisen van een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Koopovereenkomst
De koopovereenkomst tussen de webshop en de klant komt tot stand op het moment dat de bestelling door de webshop is geaccepteerd en de klant een bevestigingsmail ontvangt van ANIMALIS DAP. Wanneer er geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst niet van kracht. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum of kunnen opgehaald worden in de praktijk zelf.

De betaling gebeurt uitsluitend per overschrijving.

ANIMALIS DAP behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen of omwille van andere bijzondere voorwaarden (grote orders, problemen bij vorige orders, onvolledige bestelprocedures) de bestelling te weigeren.

Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan ANIMALIS DAP mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de overeenkomst.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik willen maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met ANIMALIS DAP en de artikelen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan ANIMALIS DAP, Stationsstraat 136, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Enkel artikelen die zich in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking bevinden, kunnen samen met factuur of aankoopbewijs worden geretourneerd. Gebruikte, (deels) geopende, bevuilde of beschadigde artikelen of artikelen die niet kunnen teruggestuurd worden, zullen niet worden teruggenomen.

Niet – tijdige betaling
Ingeval van niet- of laattijdige betaling is de klant vanaf de datum van wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Hierbovenop is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

ANIMALIS DAP behoudt zich het recht, voor ingeval van niet (volledig) betaalde artikelen, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de levering op te schorten tot op het moment de betaling voldaan is.

Overmacht
Bij overmacht, kan de webshop niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verbintenissen. Onder overmacht wordt verstaan: elke van buiten komende oorzaak, alsmede elke omstandigheid, voorzien of niet-voorzien waarop ANIMALIS DAP geen invloed kan uitoefenen, waardoor ANIMALIS DAP niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Voorbeelden van overmacht:
- Productieonderbreking
- Storingen in internet, elektriciteit, e-mail en in door derden geleverde technologie
- Vervoersproblemen, werkstakingen
- Overheidsmaatregelen
- Moeilijkheden bij aanvoer of tekort aan grondstoffen
- Nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten
- Gebrek in hulp- en/of transportmiddelen

In geval van overmacht heeft de webshop het recht om af te zien van haar verplichtingen en is het gerechtigd om de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden. De webshop kan de inhoud van de overeenkomst wijzigen zodat de uitvoering ervan mogelijk blijft. De webshop is in geen geval gehouden tot het betalen van een boete of schadevergoeding. Wanneer bij het intreden van de overmacht de verplichtingen van de webshop reeds deels voldaan zijn of de webshop slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voldoen, dan heeft de webshop het recht om het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te betalen alsof het een afzonderlijke koopovereenkomst bedroeg.

Eigendomsvoorbehoud
ANIMALIS DAP blijft eigenaar van het product tot op het ogenblik dat de koopprijs volledig betaald is. Het risico wegens verlies of beschadiging van het product gaat over op de koper vanaf de levering op het opgegeven afleveradres of ophaling in de praktijk zelf.

Privacy
Bij een bestelling op de webshop worden uw gegevens in het klantenbestand van de webshop opgeslagen. ANIMALIS DAP verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. ANIMALIS DAP houdt zich aan de privacy-wet en zal persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden.

Toepasselijk Recht
Het Belgisch recht is op alle aanbiedingen en overeenkomsten geldig. Geschillen komende uit een overeenkomst tussen de webshop en koper, die niet onderling opgelost kunnen worden, zullen door een bevoegde rechter in het arrondissement van de webshop behandeld worden.

Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dient binnen de 7 kalenderdagen na levering of ophaling gemeld te worden aan ANIMALIS DAP. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen.

Overige
Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van ANIMALIS DAP tekst en-/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te kopiëren of op enige andere manier te gebruiken.